ด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๕ กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดงานรื่นเริงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยในระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นช่วงเทศกาล ส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม อาจจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองหรือกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า มิได้มีนโยบายหรือคําสั่งให้หน่วยงานราชการในสังกัด และสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ แต่อย่างใด แต่ให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้

  1. เน้นย้ำเรื่องเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ การห้ามมิให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกําหนดเข้าไปใช้บริการ มิให้มีการนําสิ่งผิดกฏหม รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
  2. ก่อนที่จะเข้าสู่การจัดงานรื่นเริงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ ให้จังหวัด อําเภอ ตรวจตราสถานที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้ตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของอาคาร รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และผู้เข้าไปใช้บริการในสถานที่นั้น
  3. แจ้งให้ผู้ประกอบการคํานึงถึงจํานวนผู้เข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมให้สัมพันธ์กับประเภทกิจการการใช้อาคารไม่ให้แออัดหนาแน่นจนเกินไป เพื่อป้องกันมิให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ จากการเบียดของคนจํานวนมาก (Crowd crush) ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
  4. เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยง จาก CV-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจาก CV-19 สําหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๕
  5. ในช่วงการจัดงานรื่นเริงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕-วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖) ให้จังหวัด อําเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจตราสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมิให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและผู้เข้าไปใช้บริการ รวมทั้งให้สังคมโดยรวมมีความสงบเรียบร้อย