ไทย ไร้ผู้ติดเชื้อในประเทศ เข้าวันที่ 11 แต่คนเริ่มประมาท ใส่แมสน้อยลง

0
58
ประมาทไม่ได้

มีรายงานว่า วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สถานการณ์โควิด ในประเทศไทย วันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศคูเวต และเข้ารับการเฝ้าระวังในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 3 ราย ยอดผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2971 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.78 ของผู้ป่วยทั้งหมด

มีผู้ป่วย ที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 73 ราย หรือร้อยละ 2.35 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3102 ราย

ขณะนี้ สถานการณ์การติดเชื้อ โค วิด 19 ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ ต่อเนื่องเป็นเวลา 11 วันแล้ว เป็นผลมาจากความร่วมมือของประชาชน ในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายการ์ดของประชาชนเริ่มตก ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจทัศนคติ ต่อการสวมหน้ากากอนามัยช่องทางออนไลน์ ของกรมควบคุมโรคจำนวน 7 ครั้ง พบว่าประชาชนให้ความสำคัญและร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยเกือบ 100เปอร์เซ็น

แต่การสำรวจครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 7) ระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,633 ตัวอย่าง พบว่า เมื่อมีไข้จะสวมหน้ากากอนามัยประมาณร้อยละ 89 (ผลสำรวจครั้งที่ 6 ประมาณร้อยละ 96) ส่วนคนไม่มีไข้จะสวมหน้ากากอนามัยประมาณร้อยละ 70 (ผลสำรวจครั้งที่ 6 ประมาณร้อยละ 89) ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มการสวมหน้ากากอนามัยของประชาชนเริ่มลดลง

ผนวกกับรัฐบาล ได้ผ่อนปรนมาตรการ ทำให้ประชาชนเกิดความชะล่าใจ อาจละเลยมาตรการการปฏิบัติตัว ออกมาใช้ชีวิตตามปกตินอกบ้านมากขึ้น บางส่วนไปท่องเที่ยว พบปะญาติ พี่ น้อง เกิดการรวมกลุ่ม บางพื้นที่มีคนอยู่รวมกันมากขึ้น

ซึ่งหากมีผู้ติดเชื้อปะปนอยู่ อาจทำให้ติดเชื้อตามมาได้ ขอให้ทุกคนยังคงเข้มมาตรการป้องกันตัวเอง โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 ถึง 2 เมตรกินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หมั่นทำความสะอาดบ้าน

ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า ให้ทำความสะอาดร้านและพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะ ให้ถี่ขึ้น และปฏิบัติให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยจากโรค โค วิด 19 และสร้างชีวิตวิถีใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม