จุฬาฯ ลดค่าเทอมพร้อมมอบทุน ช่วยเหลือนิสิต

0
69
จุฬาฯลดค่าเทอม

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตจุฬาฯ เปิดเผยว่า หลักการที่จุฬาฯ ยึดถือมาตลอดคือ “จะต้องไม่มีนิสิตจุฬาฯ คนใดที่ต้องออกจากจุฬาฯ เพราะไม่มีเงินเรียน” เฉพาะปีการศึกษา 2562 จุฬาฯ พิจารณามอบทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตไปแล้วกว่า 4,022ทุน มูลค่ามากกว่า 100ล้านบาท

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีความเห็นใจและเข้าใจความเดือดร้อนของนิสิตและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัส โค วิด-19 ทางจุฬาฯจึงพิจารณาการช่วยเหลือแก่นิสิตทุกระดับการศึกษา และทุกสาขาวิชาด้วยการดำเนินนโยบาย 10 Plus คือ ลดค่าเล่าเรียนการศึกษา 10 เปอร์เซ็น

โดยคณะและหน่วยงานต่างๆ สามารถพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนได้อีก พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่นิสิต โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้

การลดค่าเล่าเรียน จุฬาฯ มีนโยบายลดค่าเล่าเรียนร้อยละ 10 แก่นิสิตในทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ ในแต่ละคณะ/หน่วยงานมีสิทธิพิจารณาลดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรที่เก็บค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนปกติได้อีก

การสนับสนุนทุนการศึกษา แบ่งเป็นทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

-ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต และค่าใช้จ่ายในการศึกษาในปีการศึกษาหน้า โดยเพิ่มทุนอุดหนุนการศึกษาจากเดิม ปีละประมาณ 3,000ทุน เพิ่มเป็น 4,500 ทุน เป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 120 ล้านบาท

-ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาโท/เอก จัดสรรเพิ่มเติมจากเดิม 142 ทุน รวมเป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท

การช่วยเหลือค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

-ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตวงเงิน 30ล้านบาท เป็นการให้ทุนช่วยเหลือนิสิตทุกระดับการศึกษา ทั้งปริญญาตรี โท เอก และครอบครัวของนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก โค วิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน มีรายได้สุทธิต่อครัวเรือนไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะสนับสนุนให้นิสิตคนละไม่เกิน 1หมื่นบาท ในขั้นแรกมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือนิสิต 4,000คน และอาจขยายจำนวนและวงเงินได้อีกตามความเดือดร้อนจำเป็น

-ทุนนิสิตช่วยงาน เพิ่มจากเดิมที่ใช้อยู่อีก 1.6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจ้างนิสิตให้มีงานทำในมหาวิทยาลัย โดนเน้นงานที่ทำออนไลน์ ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

สวัสดิการนิสิตหอพัก ในปีการศึกษา 2562 ดำเนินการเยียวยานิสิตหอพักกว่า 750คน ที่กลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจ่ายเงินค่าหอพักคืน 50เปอร์เซ็น สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเทอม และยกเว้นเก็บค่าหอพัก 2 เดือน (เมษายน-พฤษภาคม) สำหรับนิสิตหอพักที่จ่ายแบบรายเดือน รวมเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท

และสำหรับค่าหอพักในปีการศึกษา 2563 ได้พิจารณาลดค่าหอพัก ร้อยละ 50-100 สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเทอม และลดค่าหอพัก ร้อยละ 25-50 สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเดือน โดยให้นิสิตที่มีความเดือดร้อนจำเป็นสมัครขอรับการช่วยเหลือมาได้

การสนับสนุน SIM Card สำหรับการเรียนออนไลน์ให้นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก ตามประกาศจุฬาฯ เรื่องสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่ 23 มีนาคม-ธันวาคม 2563 รวมจำนวน SIM Card ที่มอบให้นิสิตประมาณ 5,000 ซิม ตามความเดือดร้อนจำเป็นและการร้องขอของนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร กล่าวว่า จุฬาฯ มีเกณฑ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่มีความจำเป็น ความเดือดร้อนเป็นอันดับแรก ขอให้นิสิตแจ้งความประสงค์เข้ามาผ่านระบบ CU NEX เรามีทุนการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิต

และเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรเงินและมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เช่น การยืดเวลาการชำระค่าเล่าเรียน การให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือนิสิตให้ครอบคลุมทุกด้าน ขอให้นิสิตติดตามข่าวของจุฬาฯ ที่จะมีการประกาศต่อไป