10 จังหวัดติดเยอะ

10 จังหวัดติดเยอะ

จากการแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวน ผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 675 ราย

2 นนทบุรี 277 ราย

3 สมุทรปราการ 161 ราย

4 ชลบุรี 153 ราย

5 สุราษฎร์ธานี 69 ราย

6 เชียงใหม่ 55 ราย

7 ปทุมธานี 51 ราย

8 นครศรีธรรมราช 48 ราย

9 สมุทรสาคร 45 ราย

10 พัทลุง 43 ราย

ทั้งนี้ กทม.อันดับ 1 เพิ่มขึ้น จับตานนทบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม ง ว ด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม โ ค วิ ด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ