เปิดรายละเอียด เยียวยารอบใหม่ 9,000 ให้ 3 เดือน

320
เปิดรายละเอียด เยียวยารอบใหม่ 9,000 ให้ 3 เดือน

สืบเนื่องจากกรณี ครม. มีมติจ่ายเงินเยียวยาลูกจ้างประกันสังคม ในธุรกิจ SMEs จำนวน 3,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 3 เดือน พร้อมมอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน ประสานกระทรวงการคลัง พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการ ในส่วนของรายได้เงินอุดหนุนดังกล่าว

เบื้องต้น รายละเอียดสำคัญของโครงการฯ มีดังนี้

1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยาฯ

– ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง อุดหนุนการจ้างงานจะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน

2.เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน

– รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ย. 64 – ม.ค. 65)- เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

– นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

สำหรับไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยา คาดว่าจะเป็นดังนี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะอัปเดตอีกครั้ง) เดือนที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.64

เดือนที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค.64เดือนที่ 3 วันที่ 31 ม.ค.65

อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจํานวน 480,122 แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน