โรงเรียนสังกัด กทม.ประกาศปิด

672
โรงเรียนสังกัด กทม.ประกาศปิด

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.กท 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศเรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษฯ โดย นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ลงนามในประกาศ “โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม” เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของ (โควิด-19) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทางโรงเรียนได้รับแจ้งการยืนยันการตรวจพบเชื้ อของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนในความดูแลเป็นผู้เสี่ย งสูง “โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงขอประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

และขอแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.กำหนดให้นักเรียนหยุดเรียน และเข้าเรียนด้วยระบบเรียนออนไลน์ (online) ผ่านทาง Google Classroom หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เสมือนเรียนในห้องเรียน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

2.ให้นักเรียนทุกคน สังเกตอาการ เข้าตรวจคัดกรอง และดำเนินการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

3.ยกเลิกนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน ทุกกิจกรรมจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

4.ขอความร่วมมือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน อยู่ประจำที่ตั้ง งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่ชุมชนต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านตลอดเวลา วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่างทางสังคม (Socialdistancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนแออัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่เสมอ

5.การติดต่อราชการกับทางโรงเรียนทุกกรณี ให้แจ้งนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนมาดำเนินการ

ทั้งนี้ “โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม” ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ที่มา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม