ผวา สั่งปิด ขนส่งชื่อดัง หลังพบพนักงานติดเชื้อ ใครใช้บริการเช็กด่วน

ขนส่ง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม มีรายงานว่า สืบเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของ CV-19 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีว่า แฟลช เอ็กซ์เพรส สาขาตำบลสระประดู่ มีพนักงาน 1 รายติด CV-19 และสาขาตำบลท่าโรง มีพนักงานติด 2 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่กระจายของ CV-19 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยนายภูมินทร์ คำหนัก สสอ.วิเชียรบุรี มีคำสั่งลงวันที่ 7 ม.ค.65

สั่งปิดสถานที่เสี่ยงที่พบการแพร่กระจายของ CV-19 ได้แก่ แฟลช เอ็กซ์เพรส ทั้ง 2 สาขาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7-14 ม.ค.65 พร้อมสั่ง 3 พนักงานแฟลช เอ็กซ์เพรสทั้ง 2 สาขาไว้สังเกตอาการ

โดยคำสั่งดังกล่าวได้สั่งให้กักกันตัวไว้สังเกตอาการโดยการควบคุมของเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองสถานที่พัก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 7 ถึง จนกว่าจะได้รับการตรวจหา CV-19 แบบ RT-PCR รอบ 2 ณ เคหสถาน หรือที่พำนักของบุคคลนั้น

กรณีไม่มีเคหสถาน หรือที่พัก หรือเคหสถาน หรือที่พักมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้กักกันตัวในหน่วยงานสถานที่รัฐกำหนดเป็น Alternative Local Quarantine : ALQ หรือในโรงแรม รีสอร์ต หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม รีสอร์ต ทุกแห่ง

โดยผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าพักเอง หากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามหรือข้อสั่งการให้ปฏิบัติต้องรับโทษตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. พ.ศ.2558

สั่งปิด

อย่างไรก็ตาม สั่งปิด แฟลช เอ็กซ์เพรส วิเชียรบุรี หลังพบ พนง.ติด CV-19